Ελληνικά|English
HOMEPAGE

ENTEP

Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα: ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος)

Το έργο «Βιολογική εισβολή στην Ελλάδα: ανταγωνισμός για επικονίαση ενός ξενικού φυτικού είδους και οι επιπτώσεις του σε αυτόχθονα είδη στις περιοχές εισβολής (Λέσβος)» χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. Ειδικότερα, το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσα από το Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ (υποέργο 04ΕΡ54, Μέτρο 8.3, Έργο/Δράση 8.3.3).

Αντικείμενο του έργου απετέλεσε η έρευνα των επιπτώσεων του φυτού Solanum elaeagnifolium στην αναπαραγωγή αυτοφυών και καλλιεργούμενων φυτών στη Λέσβο, όπου το S. elaeagnifolium συνιστά εισβολέα. Ειδικότερα, μελετήθηκε η οικολογία επικονίασης του εισβολέα στην περιοχή εισβολής και ο ανταγωνισμός τον οποίο πιθανώς ασκεί τόσο προς αυτόχθονα και καλλιεργούμενα συν-ανθοφορούντα είδη φυτών, όσο και σε επίπεδο βιοκοινότητας. Τέλος, μελετήθηκε η αιτιώδης συνάφειά του με την επιμόλυνση των πατατοκαλλιεργειών με το σκαθάρι Leptinotarsa decemlineata, το οποίο ακολουθεί ως εισβολέας είδη του γένους Solanum, μεταξύ των οποίων το φυτό μελέτης (S. elaeagnifolium) και οι καλλιέργειες πατάτας (S. tuberosum).